Phần mềm quản lý fanpage Facebook đơn giản hiệu quả - Gopage.me

Tin tức

Chính sách bảo mật thông tin thanh toán

16/09/2021 - Thắng Minh - Tin tức

1.Cam kết bảo mật 

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác trung gian thanh toán (“Đối Tác Trung Gian Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Website GoPage đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành. 

2.Quy định bảo mật 

2.1. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Trung Gian Thanh Toán gồm: 

-Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

-Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp. 

-Tính năng mã hóa số thẻ quốc tế (Tokenization).

-Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 

2.2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Website GoPage áp dụng với Khách hàng: 

-Website GoPage cung cấp tiện ích lưu giữ token chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Trung Gian Thanh Toán cung cấp cho Website GoPage.

-Website GoPage không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Trung Gian Thanh Toán đã được cấp phép. 

-Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Website GoPage. Đối Tác Trung Gian Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật. 

-Đối với thẻ nội địa (internet banking), Website GoPage chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng. 

Website GoPage cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Website GoPage.

Chuyên mục: Tin tức
Tags:

Bài viết liên quan

phần mềm quản lý fanpage